Meditation

 

 

Allmänt

 

När man tänker på meditation ser man ofta framför sig någon som sitter i lotusställning med rökelse och lugn musik. Men det behöver inte alls vara så. Man kan meditera när man löser ett problem, när man målar en tavla, sitter i sin segelbåt, går en skogspromenad eller liknande. Att meditera innebär att man ihållande inriktar sin uppmärksamhet mot något visst. En egenskap man vill förvärva, ett matematiskt problem man vill lösa, en dikt man vill analysera etc. Detta utnyttjas ofta av idrottsmän som vill bygga upp en målbild i syfte att nå bättre resultat och kanske vinna en tävling. Andra som utnyttjar meditation flitigt är våra stora vetenskapsmän som Einstein, Nils-Erik Bohr, Newton, Pytagoras med flera. Alla betonade intuitionens och inspirationens betydelse för att bana nya vägar inom vetenskapen.

 

Medvetenhetskontroll

 

Första steget mot meditation är att förvärva medvetenhetskontroll. Normalindividen har sin uppmärksamhet riktad än på fysiska saker, än på sina känslor, än på något mentalt problem. Tanken irrar oftast fram och tillbaka utan någon plan. Medvetenhetskontrollen ändrar på detta planlösa, så att tanken arbetar metodiskt och systematiskt.

Om man lyckas med detta kan man uppmärksamma vad som pågår i sina höljen och därmed bestämma vad som tar plats i dagsmedvetenheten.

 

Medvetenhetskontrollen består i att sysselsätta uppmärksamheten med något visst, aldrig låta den fladdra från det ena till det andra. Varje intresse, hobby etc. duger som träning för att få oss att glömma oss själva och hålla medvetenheten sysselsatt. Utmärkande för detta är att tidsflödet ändras och vi upplever som om tiden går mycket fortare, ”tiden försvinner”.

 

Medvetenhetskontroll är ingen lätt sak. Det åtgår flera inkarnationer av medveten träning för att lyckas.

 

Meditation

 

När man lyckats förvärva någon form av medvetenhetskontroll är det dags för nästa steg, nämligen koncentration. Man tränar medvetenheten genom att rikta den mot något visst, ett fysiskt föremål, en känsla, en egenskap eller kanske ett mentalt problem. När man lyckas med detta går man över till en mera ihållande koncentration av det man vill meditera över. Man studerar problemet ur alla vinklar och vrår och försöker se alla sidor av det. Man mediterar över problemet.

 

Bra exempel på meditation är affärsmannen som bara tänker på affärer, konstnären som bara ser färger och former, skådespelaren som lever sig in i sina roller. Den som med hela sin själ på detta viset går in för sitt skapande, gör det omedvetet. Tiden bara ”försvinner” under utövandet.

 

Enkelt uttryckt kan man säga att meditation är det arbete varmed man löser olika slags uppgifter och problem. Den som gått igenom gymnasiet eller högskolan har automatiskt lärt sig koncentration genom att följa undervisningen och meditation genom att lösa olika slags uppgifter.

 

Tredje steget i meditationen är vad man kallar kontemplation (försjunkande). Detta innebär att medvetenheten förlorar sig i, identifierar sig med föremålet för meditationen. Man blir ett med föremålet. Detta tillstånd måste upplevas för att förstås.

 

Det sista steget som man kan uppleva är en form av illumination varvid man tar emot information i form av bilder eller ljud från exempelvis övermedvetenheten. Även detta måste upplevas för att kunna förstås.

 

Meditationens uppgift

 

Meditationens främsta uppgift är att rätt lära oss att använda vår uppmärksamhet. Därmed gör vi hjärnan mottaglig för mentalmolekyler och därav överförs mentalhöljets vetande till dagsmedvetenheten.

 

Vid meditation utvecklar vi önskvärda, erforderliga goda egenskaper. Det räcker inte med att önska sig dessa egenskaper. Man måste jobba med, meditera på dessa, helst varje dag för att nå resultat.

 

Genom meditation rensar man ut illusioner och fiktioner och tillägnar sig nya åskådningar. Esoteriska studier är ett bra exempel på meditation, i syfte att utvidga sitt medvetande. Även nya känslor kan förvärvas genom mental meditation.

 

Framför allt högre slag av medvetenhet, emotional, mental, kausal, förvärvas genom meditation. Härigenom aktiveras övermedvetenheten.

Meditation får ej förväxlas med bön. Bönen är tiggeri, försök att påverka och förändra lagmakternas inställning. Man kan säga att bönen är emotional och meditationen är mental.

 

Ämnen för meditation

 

Ämnen för meditation som man väljer beror dels till stor del på vilken kunskap man har om verkligheten och livets mening, dels på vilken utvecklingsnivå man har.

 

Förslag på ämnen för meditation:

 

Att förstärka de goda egenskaperna, exempelvis ödmjukhet, förståelse, beundran, tillgivenhet.

 

Att lära sig att skilja på de olika formerna av medvetenhet, emotional, mental, kausal.

 

Att lära sig oberoendet av, oberördhet av fysiska, emotionala, mentala.

 

Att lära sig skilja på nyttigt och onyttigt, skadligt och oskadligt, förgängligt och oförgängligt etc.

 

Att klargöra för sig själv att man inte är sina höljen, inte sin organism, inte sina känslor eller tankar, utan att jaget är det som kan iakttaga dessa företeelser.

 

Och lite svårare

 

Att klarlägga skillnaden mellan jaget i triaden, kausalhöljet med dess intuition, kausala idéinnehållet och dess tre centra samt Augoeides.

 

I stort sett kan man meditera över vilket egenskap man vill förvärva eller vilket som helst problem man vill lösa.

 

Farorna med meditation

 

Vid meditation aktiverar man högre former av energier, varvid man vitaliserar de eteriska centran (chakran) som redan är aktiva.  Dessa kan lätt bli överstimulerade varvid sjukdomar kan uppstå i de organ som motsvarar dessa centra. Meditation måste bedrivas med stort omdöme och förståelse. Det är starka energier man hanterar och dessa kan påverka och förstöra framför allt nervsystemet.

För nybörjaren räcker det med fem minuter om dagen och för den mångårigt tränade en halv timme. Speciellt varnar planethierarkien för de mycket riskfyllda andningsövningarna. Detta kan innebära stora omvägar med ombyggnad av eterhöljet under många följande inkarnationer. Dessa metoder kan säkert utföras först som lärjunge och under noga övervakning av ett 45-jag.

Meditationen förstärker tendenser och egenskaper, varvid även de icke önskvärda vitaliseras.

 

Meditationen är främst till för den som slutat vara centrum i sin cirkel, som glömmer sig själv för andra, för sin livsuppgift. Ifall motivet ej är det rätta förstärks de negativa egenskaperna och motverkar då syftet med det man vill åstadkomma.

 

Önskan att förvärva krafter, bli stor och märkvärdig är helt förkastligt och leder bara till att egoismen förstärks och syftet motverkas.

 

Esoterisk meditation

 

Vid esoterisk meditation söker lärjungen bygga en förbindelse mellan första och andra triaden, den så kallade regnbågsbron. Detta för att uppnå medvetenhet i andratriadens mentalatom. Metoden som förblir esoterisk meddelas lärjungen när han anses mogen. Denna aktiverar kausalhöljets centra och ger verklig ”inre” makt. Metoden är alltid individuell och kräver ingående kunskap om departementstillhörigheten hos höljena, lärjungens egenart etc.

Syftet med esoterisk meditation är att förvärva självbehärskning, lära sig konsten att tjäna, förvärva kausal och essential medvetenhet, hjälpa planethierarkien i dess arbete.

 

Hem        Grundläggande esoterik      Triadkedjan      Människans kropp      Om nätverket       Meditation       Artiklar       Länksamling      Upplevelser       Upplevelser 2      Stenar & Mineraler .       Att gå vägen      Gästbok 

 

 Föreläsning        Presentation av några        Kontakta oss