Människans kropp

 

En mänsklig  kropp är uppbyggd av olika materia. Det  kausala till det fysiska. Majoriteten av alla människor känner endast av den fysiska kroppen och då identifierar de flesta människor sig med denna kropp. Vilket är normalt för individen att göra när den befinner sig i kroppens olika höljen. Detta kan förklara skepticismen bland en stor skara människor om att vi är mer än bara vår fysiska kropp de identifierar oss i.

 

 

 

Människans uppbyggnad

 

Nedan är en bildförklaring där vi har separerat den olika molekylslag för att kunna ge en enklare överskådlig bild. På bilden upplöses kropparna vilket representerar materians finhet och högre molekylslag, vilket innebär att vi inte kan se det med våra fysiska ögon.

 

Henry T Laurency har förklarat detta på följande sätt.

 

Människans fem höljen

 

Människans höljen äro, när hon är inkarnerad i fysiska världen, till antalet fem: en organism i synliga världen (49:5-7) ett hölje av fysisk etermateria (49:2-4) ett hölje av emotionalmateria (48:2-7) ett hölje av mentalmateria (47:4-7) ett hölje av kausalmateria (47:1-3)

 

Av dessa fem förnyas de fyra lägsta i varje inkarnation och upplösas i tur och ordning vid inkarnationens avslutande. Kausalhöljet är människans enda permanenta hölje. Det förvärvades vid monadens övergång från djurriket till människoriket. Det är kausalhöljet, som är ”egentliga” människan och inkarnerar med den inom sig alltid inneslutna människo- monaden.

 

Siffrorna inom parentes ange de molekylarslag som förekomma i de olika höljena, varvid de högre höljena omsluta och genomtränga samtliga lägre.

 

De fyra aggregathöljena äro till formen ovala och sträcka sig 30–45 cm utanför organismen, utgörande den s.k. auran. Ungefär 99 procent av dessa höljens materier attraheras till organismen, varför aggregathöljena bilda fullständiga kopior av densamma.

 

Dessa höljen ha sin speciella uppgift. Utan fysiskt eterhölje skulle individen sakna sinnesförnimmelser, utan emotionalhölje sakna känslor och utan mentalhölje sakna tankeförmåga. Det är närvaron av dessa höljen i mänskliga organismen, som gör att hithörande olika organ, så länge de äro funktionsdugliga, kunna fullgöra sin uppgift. Det torde böra framhållas, att varje cell i organismen, varje molekyl i cellen innehåller fysiska atomer, som i sig innehålla atomer av alla de 48 högre slagen.

 

Alla högre höljen ha liksom organismen sina speciella organ (av atomer), säten för de olika slagen av medvetenhets- och rörelsefunktioner. Dessa atomorgan i eter-, emotional-, mental- och kausalhöljena stå i förbindelse med varandra.

 

Eftersom människan har en tendens att alltid identifiera sitt jag (sin monad, urjaget) med det hölje, i vilket hon för tillfället befinner sig, betraktar hon sig i fysiska världen som ett fysiskt jag, i emotionalvärlden som ett emotionaljag, i mentalvärlden som ett mentaljag och i kausalvärlden som ett kausaljag − aningslös om att hon är en monad, ett urjag.

 

Att hon i subjektivt avseende, när hon är emotionalt aktiv, anser sina känslor vara hennes väsen eller, som tankemänniska, anser tankarna vara hennes egentliga väsen, är ju oundvikligt på okunnighetsstadiet. Hon tror sig vara det hon för tillfället identifierar sig med.

 

Jaget vet endast vad det självt upplevat, bearbetat och förverkligat, vad som finns i dess höljen, vad det kunnat inhämta i sina världar.

 

Fysisk materia 49 1-3

 

Den fysiska materian känner vi alla till som nu befinner oss inkarnerade i den fysiska kroppen och det är oftast denna kropp som den vanliga människan identifierar sig med. Så en djupare förklaring kommer inte ges här.

 

 

 

Eterfysisk materia 49 2-4

 

Henry T Laurency förklarar den eterfysiska materian på följande sätt.

 

Människans eterhölje

 

Eterhöljets materia utgöres av de fyra fysiska eterslagen (49:1-4): atomisk, subatomisk, supereterisk och eterisk fysikalmateria. Eterhöljet är den egentliga fysiska kroppen. Utan den vore cellbildning omöjlig samt saknade cellerna och organismen liv.

 

Eterhöljet genomtränger organismen och blir, ifall det vid tillfälle lämnar organismen, en fullständig kopia av denna. I människans inkarnerade tillstånd genomtränger det organismen, vars celler då omslutas av etermateria. Varje cell, liksom varje fast, flytande eller gasformig molekyl, har sin eteriska motsvarighet och omges av eget litet eterhölje så länge stora eterhöljet är förenat med organismen.

 

Eterhöljet förmedlar vibrationerna mellan organism och emotionalhölje. I vad mån eller på vad sätt dessa vibrationer kunna uppfattas och återges av fysiska människan, beror dels på eterhöljets sammansättning av etermateria, dels på nervsystemets funktionsförmåga. Är något visst parti nervceller förstörda, outvecklade eller på annat sätt funktionsodugliga, saknas möjlighet i organismen uppfatta eller återge de vibrationer dessa celler skulle upptaga eller uttrycka.

 

Eterhöljet har etercentra (sanskrit: chakras) av olika slag av eterisk molekylarmateria. Dessa centra motsvara nervcentra eller organ i organismen. De viktigaste i medvetenhetshänseende äro sju till antalet, och deras läge i förhållande till organismen anges med följande beteckningar:

 

1 hjässcentrum

2 ögonbrynscentrum

3 strupcentrum

4 hjärtcentrum                              Se bild nedan

5 navelcentrum

6 sakralcentrum

7 ryggslutscentrum

 

Dessa beteckningar ange det ungefärliga läget utanför organismen. Endast ryggslutscentrum ligger inom kroppen mellan svanskotorna och huden. Centra 3–7 (strupcentrum-ryggslutscentrum) stå i direkt förbindelse med ryggmärgen.

 

Från plexus solaris utgå 14 eterstammar i 75 000 utstrålningar. Sju av huvudstammarna tillhöra sinnesorganen, sju rörelseorganen. Ryggmärgens eteriska motsvarighet bildar tre eterströmmar. Den centrala av dessa kanaler står i förbindelse med tallkottkörteln. De två andra strömmarna vrida sig spiralformigt kring den centrala.

 

Eterhöljet är i sin helhet till färgen svagt lysande violett-blått-grått.

 

Fem vitaliserande energier genomströmma i tur och ordning eterhöljet under 24 minuter, återkommande varannan timme. Ett för alla konstaterbart exempel på periodiciteten hos funktionella energierna är andhämtningens rytmiska växling. Andningen sker företrädesvis med en lunga och genom en näsborre i taget. Varannan timma övergår andningen från högerandning till vänsterandning eller tvärtom, såvida inga särskilda hinder möta. Vid högerandning stiger kroppstemperaturen något, vid vänsterandning sjunker den. Förkylning inträffar sällan vid högerandning. Feber kännetecknas av ihållande högerandning.

 

Navelcentrum har förbindelse med triadens emotionalatom. Strupcentrum har via kausalhöljet förbindelse med förstatriadens mentalmolekyl. Hjärtcentrum har via kausalhöljet och förstatriadens emotionalatom förbindelse med andratriadens essentialatom och hjässcentrum via förstatriadens fysikalatom med andratriadens superessentialmolekyl.

 

Eterhöljet omslutes av en oerhört tät hinna av fysisk atommateria. Denna hinna bildar en skyddsmur, utan vilken människan (särskilt i sovande tillstånd) skulle vara i det närmaste värnlös mot allehanda “företeelser” i emotionalvärlden. Men förhållandet har också en nackdel. Eter-, emotional- och mentalhöljena ha mot varandra svarande centra, vilka ligga i så nära anslutning till varandra, att de bilda liksom gemensamma organ. Atomhinnan förhindrar emellertid direkt överföring till och från eterhöljets centra av vibrationer från övriga höljenas centra. När ryggslutsenergien blir fullt aktiv och trafikerar centrala kanalen, spränger denna energi atomhinnan och utgör därefter en tillräckligt stark skyddsvakt.

 

 

 

Emotional  materia 48 2-7

 

Henry T Laurency förklarar Emotional materien på följande sätt.

 

Människans emotionalhölje

 

Emotionalhöljet är ett aggregathölje, sammansatt av alla sju emotionala materieslagen (48:1-7). Proportionen av de olika aggregationstillstånden varierar högst avsevärt hos olika individer, beroende på utvecklingsnivån. Hos den nyligen kausaliserade uppgå de två lägsta materierna (48:6,7) till över 90 procent. Hos en civiliserad Medelson utgöra de fyra lägsta molekylarslagen (48:4-7) cirka 95 procent. Hos ett fulländat emotionaljag tillhöra cirka 99 procent de två högsta materierna (48:1,2). När emotionalhöljet till cirka 50 procent består av de tre högsta (48:1-3), kan man börja tala om människan såsom Människa. Till dess vore beteckningen undermänniska riktigare.

 

Materiesammansättningen beror på emotionala triadatomens vibrationsförmåga i olika molekylarslag och är resultatet av växelverkan mellan de tre aspekterna: vilja, medvetenhet och materia. Ju mer viljan kan göra sig gällande, ju klarare medvetenheten, desto större proportion av högre molekylarslag i höljet. Ju större procenthalten av högre molekylarslag, desto större är möjligheten att mottaga, förmågan att uppfatta och uttrycka motsvarande vibrationer.

 

Emotionalhöljet förmedlar vibrationerna mellan eterhölje och mentalhölje. Emotionalhölje och mentalhölje äro hos de flesta på mänsklighetens nuvarande utvecklingsstadium så sammanvävda med varandra, att de under inkarnationen utgöra liksom ett enda hölje. Vibrationerna hos det ena höljet upprepas automatiskt hos det andra.

 

I likhet med eterhöljet har emotionalhöljet sju centra med motsvarande uppgifter. Dessa centra eller organ för medvetenheten och verktyg för viljan i olika molekylarslag äro liksom kopior i emotionalmateria av eterhöljescentra. De äro nära anslutna till dessa och ha samma beteckningar som eterhöljets centra.

 

 

 

Mental materia 47 4-7

 

Henry T Laurency förklara mentalmaterian på följande sätt.

 

Människans mentalhölje

 

Mentalhöljet eller mentala aggregathöljet består av de fyra lägsta slagen av mental molekylarmateria (47:4-7). Av praktiska skäl nöjer man sig i regel med denna huvudindelning. Varje molekylarslag består av tre successiva serier molekylära underavdelningar. Dessa olika materieslag motsvaras av lika många olika huvudslag av vibrationer och olika slag av medvetenhet.

 

Mentalhöljets materiesammansättning bestäms av monadens aktivitet i triadens mentalmolekyl, av dess vibrationsförmåga i de olika molekylarslagen. I den mån människan intellektuellt utvecklas, ökas procenthalten av högre mentalmateria. Hos den nyligen kausaliserade utgöras 99 procent av mentalhöljet av lägsta mentalmateria (47:7), hos en genomsnittsindivid cirka 85 procent. De tre faktorerna materia, vibrationer och medvetenhet samverka och växelverka, så att högre mentalmateria motsvaras av finare, starkare mentalvibrationer och friare, klarare mentalmedvetenhet.

 

Mentalhöljet förmedlar vibrationerna och energiutbytet mellan emotionalhölje och kausalhölje. När människan upptar tankar utifrån eller tänker själv, fås en ganska omständlig procedur av växelverkan mellan mentalhöljets vibrationer och vibrationerna i hjärncellernas eterhöljen. Denna transmittering sker via emotionalvibrationer i emotionalhöljet och etervibrationer i eterhöljet. Procedurens ostördhet och effektivitet beror på samtliga höljens funktionsduglighet i respektive molekylarslag. Förvanskning genom emotional “avfärgning” är ytterst vanlig.

 

När människan tänker, kastas ur mentalhöljet mentalmateria ut i den mentalhöljet omgivande mentalvärlden. Denna molekylarmassa antar genast en konkret, plastisk form. Ju klarare och skarpare tanken, desto mer utmejslad blir tankeformen. De flesta tankeformer, mentalelementaler, äro grumligt färgade, diffusa moln av lägsta molekylarslag. De som tänka självständigt forma till form och färg oändligt skiftande former. Formen bestäms av tankens ämnesområde, konturernas skärpa av tankens klarhet, färgen av tankens kvalitet.

 

Mentalhöljets centra motsvara emotionalhöljets.

 

 

 

Kausal materian 47 1-3

 

 Kausal höljet är människan permanenta hölje och man skulle enkelt kunna säga att detta hölje är människans riktiga jag.

 

Henry T Laurency förklara kausal materian på följande sätt.

 

Människans kausalhölje

 

Kausalhöljet, människans enda permanenta hölje, är ett hölje av involutiv kausalmateria (47:1-3). Det är detta kausalhölje, detta kausalväsen, som representerar den egentligt mänskliga medvetenheten. Dess livstid varar från kausaliseringen till essentialiseringen. Det utgör bryggan mellan förstatriaden och andratriaden.

 

Det vid kausaliseringen erhållna kausalhöljet utvecklar efterhand fyra centra, vart och ett bestående av tre permanenta, evolutiva mentalatomer. Första centrum är under inkarnationen eller involveringen magnetiskt förbundet med eterhöljets hjärt-, strup- och ögonbrynscentrum. Andra centrum står i förbindelse med de emotionalhöljets centra, som motsvara eterhöljets nämnda centra. Tredje centrum är förbundet med tre centra i mentalhöljet. Fjärde centrum (innersta centrum) förbinder förstatriaden och andratriaden. Såsom femte centrum räknas förstatriaden.

 

Den kausala materia, som erhålles vid kausaliseringen, kvarstannar inom kausalhöljet och förblir där på barbar- och civilisationsstadiet. Omgivningens påverkan vid djurets kausalisering, arten av mottagen emotional och mental stimulus, har en viss betydelse såsom förstärkande eller försvagande redan förefintlig egenarts attraherande eller repellerande grundtendens. Därvid är dock att märka, att djuret enligt affinitetens lag i regel drages till den omgivning, som tillgodoser grundtendensen. Så länge kausalhöljet tjänstgör endast såsom uppsamlare av sparsamt tillförd materia från involveringen, kan den icke själv utöva några aktiva funktioner utan förmedlar i stort sett endast triadfunktionerna. Egen aktivitet utvecklar den först mot slutet av monadens tillvaro såsom människa, när kausalhöljet systematiskt aktiveras.

 

Många djur kausalisera såsom sällskapsdjur under påverkan av mänskliga vibrationer. Annars är masskausalisering under inverkan av intensiv animal masspsykos och speciella essentialvibrationer det vanligaste även i vår för såväl kausalisering som essentialisering olämpliga eon.

 

Den nykausaliserades kausalhölje är redan från början något större än de övriga höljena. Men dess materietäthet är minimal, varför det de lägre höljena omslutande kausalhöljet närmast verkar som en tunn hinna. Mot slutet av dess tillvaro, när det en gång utfyllts, organiserats och genomtränger de lägre höljena, kan det växa till mäktigt omfång.

 

Under inkarnationen har förstajaget två kausalhöljen. Detta gäller tills monaden blivit ett kausaljag. Vid tiden för involveringen sker nämligen en uppdelning av kausalhöljet. Större delen, vilken tjänstgör som uppsamlare av tillförd materia, kvarstannar i kausalvärlden. Den mindre delen, triadhöljet, innehållande lägsta triaden, omsluter de lägre höljena. När förstajagets involvering är avslutad och personligheten upplöst, sammansmälta de båda åtskilda delarna till ett enda kausalhölje. Kausalhöljets fyra centra tillhöra icke involverande triadhöljet. Det är dessa två kausalkroppar, som kallats “tvillingsjälarna”, en beteckning som givit upphov till allsköns fantasterier.

 

Till de lägre höljenas uppgifter hör att bidraga till att utveckla kausalhöljet dels genom att tillföra den kausalmateria, dels genom att påverka denna materia till aktivitet. Detta sker dels genom att kausalmateria involveras i de lägre höljena, dels genom vibrationer från dessa kroppar. Involverade kausalmaterien från kausalhöljet kan genom attraherande vibrationer på kulturstadiet draga till sig annan kausalmateria, som den senare kan föra med sig vid båda kausalhöljenas sammansmältning. Vibrationerna måste, för att ofelbart nå kausalhöljet och kunna aktivera dess materia, tillhöra supereteriska molekylarslaget: fysiska 49:3, emotionala 48:3, mentala 47:5. Så länge dessa lägre höljen äro så outvecklade att dylika vibrationer icke förekomma, uteblir dylik påverkan. Beträffande medvetenheten innebär detta, att övermedvetna kausalmedvetenheten förblir i det närmaste oåtkomlig för lägre medvetenhet. När emotionalhöljet kan vibrera i tredje molekylarslaget (48:3) och mentalhöljet i femte (47:5) och människan alltså blir subjektivt medveten inom dessa molekylarslag, börja efterhand kausalhölje och kausalmedvetenhet aktiveras samt lägre kausalideer (från 47:3) kunna erhållas. Kausalhöljet, som från början består av lägsta kausalmateria (47:3), kan under denna påverkan till aktivitet införliva dylik materia med sig. Det relativt tomma kausalhöljet börjar långsamt fyllas därmed. Under hela den tid kausalhöljet utgöres av lägsta kausala molekylarmateria tjänstgör den så gott som uteslutande såsom passiv mottagare av tillförd materia. När emotionalhöljets näst högsta molekylarslag (48:2) börjar aktiveras och kausalhöljet påverkas av dessa vibrationer, har kausalhöljets utveckling inträtt i ett andra skede. Dess lägsta molekylarslag (47:3) kan utbytas mot närmast högre (47:2). Kausalhöljet blir då begynnande självaktivt och kan självt förvärva kausalmateria utifrån. Monaden kan momentant centra sig i kausalhöljets innersta centrum, stimulerande dess atomer till ytterligare ökad aktivitet utöver den, som resulterat av impulserna nerifrån. Därvid tillgodogör sig monaden kausal livsförståelse, kan upptaga och i mentalmedvetenheten konkretisera kausalideer. Den förvärvar därmed verklighetsinstinkt, subjektiv kunskap om verkligheten och handlandets ändamålsenlighet.

 

Har kausalhöljet utfyllts med subatomisk kausalmateria (47:2), börjar utbytet av dessa molekyler mot mentalatomer (47:1). Fullt effektivt blir detta först i samband med högsta mentalmateriens (47:4) aktivering. När 25 procent av kausalhöljets materia består av mentalatomer, börjar närmare anknytningen till andratriadens mentalatom samt normala objektiveringen av fysisk-eterisk och emotional medvetenhet.

 

När kausalhöljets atomer ökat till 50 procent, kan monaden ingå i kausalcentrum. Människan förvärvar därvid mental objektiv medvetenhet i dagsmedvetenheten. Detta medför även obruten kausal medvetenhetskontinuitet för all framtid under alla involveringar. Jaget har blivit ett kausaljag, den människa det strävat efter att bli. Mentalatomens hölje är till att börja med en kopia av det gamla kausalhöljet med dess minne, kunskaper, förmågor, egenskaper, förståelse, ja t.o.m. ännu resterande idiosynkrasier. När kausalhöljets mentalatomer utgöra 100 procent, är kausalutvecklingen avslutad. Monaden kan centra sig i andratriadens mentalatom, som därefter blir i stånd att själv forma ett kausalhölje med kausal objektiv medvetenhet i dagsmedvetenheten. Därmed blir uppsamlingshöljet överflödigt och upplöses definitivt.

 

Förutsättning för monadens slutgiltiga aktivering av kausalhöljet är i det närmaste full suveränitet i förstatriaden och de lägre höljenas förfining, tills de i viss utsträckning bestå av atommateria. Genom metodiskt förfaringssätt kan kausalprocessen påskyndas. Kausalhöljet förbinder första- och andrajaget och är det högsta hos förstajaget, det lägsta hos andrajaget. Mentalatomens kausalhölje tillhör andratriaden. Under andrajagets utveckling tilltar kausalhöljet oavbrutet i omfång, tills gränsen nåtts för mentalatomens vibrationskapacitet.

 

 

 

 

 

Hem        Grundläggande esoterik      Triadkedjan      Människans kropp      Om nätverket       Meditation       Artiklar       Länksamling      Upplevelser       Upplevelser 2      Stenar & Mineraler .       Att gå vägen      Gästbok 

 

 Föreläsning        Presentation av några        Kontakta oss