Fördjupande artiklar

 

Här presenteras artiklar inom olika esoteriska områden, där man kan fördjupa sig. Det handlar till stor del om erfarenheter dragna ur våra egna upplevelser, men kan även vara fördjupningar inom känd publicerad esoterik. I avdelning upplevelser kan du hitta mer privata upplevelser av några medlemmar.

 

 

 

 

Augoeides, en kort introduktion

 

Det är i Laurencys esoteriska verk som Augoeides nämns för första gången. I Baileys och Blavatskys böcker finns bara antydningar om hans existens, eftersom kunskapen om A inte hade godkänts för offentliggörande av Hierarkin vid tiden då dessa böcker skrevs.

 

Följande är en kort sammanfattning av hur Augoeides beskrivs av Laurency:

 

Augoeides är en deva (en ängel, ett essentialjag) som bistår människan i hennes utveckling. Essentialvärlden, A:s verkliga hemvist är belägen över den kausala. A:s insats består i att han lånar ut sitt avlagda kausalhölje till den nyblivna människan inför hennes första inkarnation, och sedan följer henne hela vägen till hennes sista inkarnation som människa. Om man betänker vilken tidsrymd vi talar om (miljontals år), och hur vi människor kan bete oss, speciellt på lägre utvecklingsnivåer, kan man få en känsla av vilket offer detta verkligen är.

 

Varje gång en människa går ner i fysisk inkarnation får hon med sig en del av sin kausalkropp, en ny mentalkropp och astralkropp byggs varpå hon placeras i ett barns fysiska kropp just när det föds. Resten av människans kausalkropp förblir i det kausala och vaktas där av vår A.

 

När den fysiska kroppen dör, lämnar människan den fysiska världen för att fortsätta sin existens på astralplanet en tid, tills även den astrala kroppen dör och upplöses. Människan lever då vidare i sin mentalkropp på mental nivå tills slutligen även denna gjort sitt och hon återgår till det kausala där hon förenas med den kausalkropp som hela tiden väntat där.

 

På människans lägre utvecklingsnivåer består Augoeides uppgifter mest till att planera sin skyddslings inkarnationer, förbinda de ickefysiska kropparna med den fysiska vid födelseögonblicket, samt att åter avbryta förbindelsen då den fysiska kroppen dör. Under inkarnationen övervakar A att människans liv följer skörde- och ödeslagarna.

 

När människan kommer upp på högre emotionalstadiet (kulturstadiet) eller mer, och därmed på allvar börjar intressera sig för sin egen andliga utveckling, kommer A henne till mötes och hjälper henne att hitta rätt väg på de sätt han kan. Den som vänder sig till sin Augoeides och ber om hjälp får det, om bönen står i proportion till människans karma, livsuppgifter och inte bryter mot några andliga lagar. Alla böner, oavsett till vilka vi riktar dem, går till vår Augoeides. Den som visar en äkta vilja att utvecklas, att ”gå vägen”, kan räkna med att A kommer att hjälpa och stödja

 

Sett ur människans perspektiv kan A ses som det högsta väsen de flesta av oss kan hoppas att få komma i kontakt med. Religiösa människor på emotionalstadierna som möter sin A kan vara övertygade att de mött Gud, eller möjligen Jesus. (Fast det kan de vara övertygade om även om de bara mött en diskarnerad människa i det lägre astrala. Förf. anm)

 

Man kan nog anta att en kontakt med Augoeides är något helt annat än vanlig astral klärvoajans, och att den information som kommer härifrån är av en helt annan kvalitet. A är vår direkta representant uppåt mot Hierarkin, och en förbindelse med honom är något som vi verkligen bör sträva efter. Information som rör det ”vanliga livet”, hälsa mm behandlas inte av vår A, detta faller under livslagarna och endast sådant som direkt relaterar till vår andliga utveckling kommer från A.

 

 

Följande iakttagelser om kontakten med Augoeides bygger på egen erfarenhet och hur jag uppfattat intuitivt nertransformerad information:

 

A kontaktar oss på två sätt, genom astrala bilder på högre astralplanen och genom mental intuition på högre mentalplanen. Dessutom kan man härifrån även få mental klärvoajans, dvs. mentalbilder.

 

Bilderna från A på astral nivå är i princip uteslutande symboliska bilder och även drömmar, om en själv. Dessa bilder och drömmar syftar till att leda vidare i den utvecklingssituation man just nu befinner sig. Astrala bilder av annat slag, ex. besök av släktingar, rådgivare mm är något helt annat och vanligtvis från lägre astralnivå. A:s budskap är kärva, ibland svårtolkade symboler som uppmanar till den yttersta ansträngning och strävan. Om man ”bär sig illa åt” kommer det kraftfulla varningar från A.

 

En människa som har klärvoajans på astralplanet borde, som jag ser det, alltid eftersträva att hitta signalerna från A, och renodla denna kanal.

 

A kan transformera ner kausala idéer från kausalplanet till det högre mentala, vilket verkar som en ”brygga” till människan. (Förutsatt att hon har nått subjektivt medvetande på högre mentalplanen.) Här kan idén formas till en för oss gripbar tanke, något som kan ta olika lång tid, allteftersom kanalen kan vara olika väl utvecklad. Ibland kan man meditera över en fråga och flera veckor senare finns svaret där i huvudet utan att man märkt hur det kommit dit, man bara vet. Ibland kan svaret komma som en svag intuitiv tanke direkt när man ställer sin fråga.

 

De mentala bilderna skiljer sig från de astrala i klarhet. Astrala bilder brukar ses som flyktiga, snabba bilder som lättast ses i mycket avslappnat tillstånd (ju djupare desto bättre). Ofta svischar de förbi på ett ögonblick eller några sekunder.

 

De mentala bilderna verkar inte lika känsliga för avslappning. De framträder ibland som rena stillbilder vilka kan betraktas länge, under någon minut eller mer. De kan även planteras in ovanpå den vanliga bilden när man har ögonen öppna. De kan ha en detalj- och färgrikedom som inte kan ses i vanliga fysiska livet. Även här tycks det normalt vara fråga om symboler, vilka har med den egna andliga utvecklingen att göra.

 

M O 2006

 

 

 

 

PLANETHIERARKIEN

 

Inledning

 

Följande beskrivningar kring den jordiska planethierarkien är en kort sammanfattning av hur den framställs inom den esoteriska litteraturen.

 

Vad är planethierarkien

 

Planethierarkien består av högt utvecklade väsen som här på jorden befinner sig i femte och sjätte naturrikena. Medlemmarna indelas i essential-jag (46), superessential-jag(45), submanifestal-jag (44) och manifestal-jag (43). Dessa består dessutom av så kallade kollektivväsen med gemensam medvetenhet, motsvarande de 4 världarna.

 

Denna nuvarande hierarki bildades för ungefär 18 miljoner år sedan under den lemuriska epoken. Den bestod då uteslutande av individer som utvecklats utanför vår mänsklighet, i andra system. I dag består hierarkien enbart av väsen som utvecklats inom vår mänsklighet, och då på vår planet eller föregångare till denna.

 

De ursprungliga medlemmarna har således utvecklats vidare och lämnat vår planet och deras platser har ersatts av människor som gått vidare till femte naturriket. Dessa människor har följaktligen utvecklats snabbare än den ”normala” utvecklingen i människoriket. Chefen för vår planethierarki är Christos-Maitreya, vars insats för ca 2000 år sedan är väl känd bland alla kristna.

 

Hur är planethierarkien organiserad

 

Planethierarkien är indelad i sju så kallade departement eller avdelningar. Dessa kan ses som representanter för de så kallade strålarna eller aspekterna av manifestationen. De tre första är överordnade strålar och de fyra övriga underordnade strålar.

 

Departementen indelas i tre huvuddepartement eller avdelningar och där de fyra underordnade departementen ingår i andra och tredje departementet. De tre huvuddepartementen representerar de tre aspekterna, så att första departementet representerar viljeaspekten, andra departementet medvetenhetsaspekten och tredje departementet materieaspekten.

 

För de tre huvuddepartementen finns för vart och ett en avdelningschef. Dessa chefer innehar ett så kallat ämbete. För första departementet i form av Manun, för andra departementet Bodhisattvan och för tredje departementet Mahachohanen. Dessa chefer består av så kallade adepter eller mästare och är alla manifestaljag (43-jag).

 

Vidare finns under dessa chefer ett antal adepter eller mästare organiserade på olika nivåer. Längst ner finns fyra grader av invigda, olika grader av lärjungar samt sist, människor på prövostigen. Ingen från den så kallade vanliga mänskligheten ingår i idag i planethierarkien. (Se fig.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kundalinienergin

 

När kundalinikraften reser sig genom ryggraden är detta en kraftfull och omvälvande upplevelse, som inte lämnar någon oberörd. Det finns en hel del böcker om kundalini inom new age, och åtskilliga yogaövningar mm för att aktivera denna energi. Samtidigt behandlas fenomenet ganska kortfattat inom esoteriken, med förklaringen att detta är en process som måste få sköta sig själv, utan människans inblandning.

 

Jag måste erkänna att jag själv till att börja med kände mig lite störd av att esoteriken så kort avfärdade ett så pass stort och viktigt ämne. När jag stod mitt i en egen ”kundaliniresning” med alla de svårigheter detta innebar sökte jag med ljus och lykta efter någon vederhäftig litteratur som kunde beskriva min situation. Gång på gång tvingades jag emellertid inse att den enda litteratur där jag kunde hitta mig själv var Baileys (DK:s) skrifter. Dessutom har jag med tiden också kommit att förstå varför processerna beskrivs så kortfattat här. Vi har helt enkelt ingen möjlighet att greppa denna komplexa process, den ligger långt utanför vår tredimensionella fattningsförmåga. Bästa attityden tycks vara att bara ta det lugnt, och följa med ”flödet”.

 

Denna artikel är ett försök att på ett kortfattat sätt sammanfatta kundalini-processen, baserat på Baileys litteratur, egna (och andras) upplevelser av energin, olika bilder och info som tagits emot under en följd av år. Det som följer är alltså hur jag uppfattat skeendet så långt jag i dag kan se och bedöma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den centrala kanalen går genom ryggraden och sammankopplar våra sju huvudcenter (chakran). Den har dessutom förbindelser med ett stort antal mindre centra och kanaler vilka sträcker sig genom hela kroppen. Centralkanalen är tredelad, med en mittenkanal, Sushumna och två sidokanaler, Ida och Pingala vilka löper parallellt vid varsin sida. Energin går nedåt genom Sushumna och uppåt genom de två andra.

 

Inom new age kan man ibland få ett intryck av att en ”kundaliniresning” är ett slutmål för människan, och att hon då rentav kan bli ”upplyst” vilket skulle vara något slags ”nirvanaliknande” tillstånd. Jag vågar utan vidare säga att detta är helt fel på samtliga punkter. En öppnad kanal är snarare en första förutsättning för att kunna påbörja arbete på energiplanet. Det man kallar ”upplysning” och ”nirvana” är tillstånd man kan uppleva när man når högsta emotionala nivåer, varken mer eller mindre. Man har då ännu inte nått högre mentala, än mindre kausala nivåer.

 

Hur en öppningsprocess genomförs är individuellt. Vi har olika huvudstrålar (7 st.) och olika blockeringar mm beroende på erfarenheter, i detta liv och tidigare. Allt påverkar i vilken ordning våra chakran och kanaler ska aktiveras. I mitt eget fall aktiverades i tur och ordning kronchakrat, hjärtchakrat, sakral, solar plexus, kronchakrat igen för att sedan, efter att två blockeringar lösts upp, energin kunde börja resa sig från baschakrat. Efter detta, vilket tog ca 5 år kunde alla chakran aktiveras vilket tog ytterligare ca 8 år. Att ett chakra aktiveras betyder normalt bara att det öppnas ett steg till i en serie av många steg, men detta är varje gång mycket påtagligt och kraftfullt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna kortfattade beskrivning av kundaliniprocessen är naturligtvis mycket förenklad. En kanal är normalt inte helt öppen eller helt stängd, utan öppen till en viss grad.

 

När det gäller terminologin stämmer all esoterisk litteratur jag läst, Bailey, Laurency, Leadbeater, Blavatsky mm väl överens. Däremot finns viss förvirring inom new age som tidigare nämnts, såväl vad det gäller mjältchakrat som kanalerna i övrigt, namn mm.

 

Det är mycket svårt att exakt beskriva öppningsförloppet. I viss esoterisk litteratur sägs centralkanalen vara den som aktiveras sist av de tre. Kanske är det så att denna kanal slutligen aktiveras för fullt, efter tidigare infasningar av alla tre. Alla esoteriker tycks vara överens om att de tre kanalerna i slutfasen, vid övergång till kausalt medvetande, smälter ihop och bildar en enda kanal. Man får anta att hela processen är betydligt mer komplicerad än vad jag skisserat här, med stegvisa öppningar, troligen mycket olika från individ till individ. (bekräftas av de personer som här jämförts)

 

Ett annat alternativ hos vissa esoteriker är att sidokanalerna beskrivs som ”ringlande uppåt”, alltså inte raka. Efter att fått känna hur Sushumna-kanalen, efter att en gång ha "stängts av", kördes igång igen genom att tryckas upp genom min rygg (tämligen smärtsamt) menar jag bestämt att den i alla fall hos mig upplevs helt rak. Jag har vid andra tillfällen kunnat känna hur Pingala går likadant på andra sidan. Samtidigt har jag ofta blivit visad (med olika bilder och symboler) att energin går i spiralform, dessutom med många små parallella kanaler. Vi får kanske tänka oss att det går flera kanaler i ryggen, emotional och mental energi följer möjligen inte samma spår som den eteriska, den som känns mest.

 

Ett par varningar bör nämnas om kundalinienergin. I takt med att den stegras försvagas eterkroppen runt människan, vårt naturliga skydd mot negativa emotionala energier. Om man får en obalans i något center kan energin där öppna upp ett ”hål” i eterkroppen vilket kan ställa till verklig skada för individen (dörren till ditt hus är öppen, vem som helst kan komma in). En fullt utvecklad, balanserad kundalini är i sig ett fullgott skydd, men efter att ha sett mina egna problem, tillsammans med i stort sett alla jag känner som har ett aktivt mjältchakra (de är inte så många) vill jag ändå framhålla detta som något man bör tänka på. Att inte experimentera för mycket på egen hand tycks alltid vara lösningen på detta problem.

 

En alltför snabbt stegrad kundalini kan skapa överstimulering i lägre chakran vilket kan ge exempelvis sömnsvårigheter, aggression eller översexualisering. (Har själv sett ett antal sådana fall.) I värsta fall kan individen helt tappa den psykiska balansen, detta är alltså inget att leka med. Denna typ av problem beror på att de lägre nivåerna inte varit tillräckligt renade innan öppningen forcerades fram. Åter igen, lösningen är att inte experimentera själv. Arbeta i stället på de inre egenskaperna. Detta renar systemet, vilket sedan öppnar sig automatiskt i takt med reningen.

 

Detta till synes enkla faktum är något som många "kursledare-lärare", vilka pysslar med att aktivera människors kundalini och chakran, verkar ha missat. Att därefter, vilket jag också sett exempel på, rekommendera meditation för att bli av med problemen, är ju ungefär som att hälla bensin på en eld.

 

Faktum är att alla människans höljen, även det fysiska, påverkas av en ökande kundalinienergi. Nervsystemet påverkas, vilket har märkbar effekt på våra egenskaper. Här bör man tänka på att egenskaper och materien i våra höljen egentligen är olika aspekter av samma sak. Har inte höljena rätt sammansättning och är tillräckligt renade, kommer vi inte att klara de psykiska påfrestningar energin innebär.

 

Jag har själv märkt hur, vid varje tillfälle när energiflödet ökats upp, det blivit svårare att hålla ett balanserat humör. Det betyder att energiflödet då närmar sig gränsen för vad mina egenskaper klarar av. I takt med att energierna fortsätter att byggas upp måste egenskaperna fortsätta att förbättras. Läs gärna artikeln De 12 essentiella egenskaperna, det är vad det hela handlar om.

 

M O

 

 

 

 

 

Människor som befinner sig på emotionalstadierna och upplever en kundaliniresning får förmodligen en viss utvidgning av mittenkanalen, Sushumna. Denna kanal är i viss mån aktiv hos normalmänniskan (framför allt högre emotionaljag), medan de två övriga kanalerna då inte når över sakralchakrat. Jag har blivit visad detta på ungefär följande sätt (se bild).

 

Det chakra vi ser till vänster om solar plexus är mjältchakrat. Detta chakra verkar ha en central roll på de högre mentalstadierna men tycks inte vara särskilt aktivt innan dess. Av denna anledning är informationen om detta center knapphändig och oftast helt felaktig inom new age.

På de högre mentalstadierna tycks de båda sidokanalerna aktiveras på allvar. Ida-kanalen kan kännas till vänster om magen med mjält-chakrat kopplat till denna kanal. I mitt fall kunde jag känna denna kanal långt innan jag märkte av den på andra sidan. Detta behöver emellertid inte betyda att den inte är öppen. Om en kanal inte bearbetas behöver den inte kännas något nämvärt. En energitriangel bildas mellan solar plexus-, sakral- och mjältchakrat.

 

Vanliga drömsymboler som relaterar till Ida: En kvinna eller en katt. Den sista tycks stå för en bestämd energi belägen i mjält-chakrat.

Kanalen på människans högra sida kallas Pingala, den ”manliga” kanalen. Ett mindre centra på individens högra sida, ungefär mittemot mjältchakrat aktiveras här. Detta center verkar vara kopplat till Pingalakanalen. Vanliga drömsym-boler: en man eller en hund.

 

Mittenkanalen är i själva verket tredelad. Till slut smälter alla tre kanalerna ihop till en enda, och det är först nu vi har en fullt utvecklad kundalinikraft. Människan kan få objektivt kausalt medvetande och bli ett ”kausaljag”. Att hela den process som visas här, från början till slut, tar ett mycket stort antal liv att genomföra behöver väl knappast påpekas

Ungefär så här (ett nystan av silvertrådar) blev jag en gång visad energikanalerna i min kropp. Detta för att jag skulle förstå hur komplext systemet är. Vi består av tusentals små energikanaler som strömmar åt alla håll, och alla beror av och påverkar varandra.

Att gå ”vägen”, vad betyder det?

Medvetenhetsutveckling, sett ur ett allmänt perspektiv.

 

Denna artikel är ett försök att, med den erfarenhet jag har i dag, återge min syn på hur vi bör förhålla oss till vår egen utveckling. Jag tar upp det ur ett allmänt perspektiv utan att gå in på detaljnivå.

 

Man kan enkelt säga att det som syftar till vår egen och andras utveckling är gott, och det som motverkar denna är ont. Detta är emellertid inte nödvändigtvis detsamma som vad vi tycker är roligt, enkelt eller bekvämt.

 

Det yttersta syftet med våra liv är att utveckla vårt medvetande. Detta arbete utförs hela tiden, vare sig vi vet om det eller inte, vare sig vi vill eller inte. Den s.k. omedvetna utvecklingen går sin gilla lunk. Med tiden bygger vi in allt finare materia i våra kroppar (fysisk-eterisk, emotional (astral), mental-kausal) och får tillgång till allt högre medvetande. Även om utvecklingen går till synes oändligt långsamt har vi ändå nya erfarenheter med oss efter varje liv (även negativa erfarenheter är ju erfarenheter…)

 

Förr eller senare når vi den nivå då vi fullt ut inser att livet faktiskt handlar om utveckling av vårt medvetande, och från och med då kommer vi att arbeta mer aktivt, mer medvetet på denna. I och med det kommer utvecklingstempot att höjas avsevärt. En medveten utveckling går betydligt fortare än en omedveten.

 

I takt med att vi utvecklar olika former av s.k. psykiska gåvor, medialitet, healingförmågor mm finns alltid en risk att vi blir så fascinerade av dessa, att vi tror detta är syftet med utvecklingen. Det är här risken finns att fastna i ”den astrala labyrinten”. Här är esoteriken så oerhört viktig för att ge klarhet och struktur. Den som satt sig in i detta system inser (förhoppningsvis) att de olika psykiska gåvorna kan komma som en bieffekt av utvecklingen, men att de inte är utvecklingen eller ens syftet med den.

 

Dessutom kan ”de svarta” komma fram och berömma, smickra och luras. Det finns gott om sådana på emotionalplanen. Om man får budskap som berättar hur duktig och högt utvecklad man är, bör man dra öronen åt sig. De riktiga guiderna kommer sällan med beröm.

 

Många människor kan utveckla olika förmågor, t.ex. medialitet, långt innan de egentligen är mogna för den. Detta medför en lång period av återställning av energisystemet efteråt, ofta under ett antal kommande inkarnationer, innan balansen är återställd och man kan fortsätta sin utveckling. Det kan också vara precis tvärtom, man får inga psykiska förmågor alls förrän man lärt sig förstå lite bättre. Detta måste man nog betrakta som god karma.

 

Det är när vi lämnat allt detta bakom oss som vi kan börja gå ”vägen”. Vad är då denna ”väg” för någonting? Jo, det är en klart definierad väg som vi alla ska gå, förr eller senare, och som leder till ett klart definierat mål. Dessutom verkar det som om alla hittar den på mer eller mindre samma sätt. Vägen börjar då vi definitivt insett det emotionalas illusivitet, och kan sägas avslutas när vi nått kausalt medvetande, och då även lämnat de mentala förklaringsmodellerna bakom oss, då dessa inte behövs mer.

 

Man kan även säga att vägen är vår vandring genom de högre mentalstadierna mot målet lärjungaskap och till slut invigningar, för att sedan kunna avsluta vår cykel på Jorden. Denna vandring är naturligtvis något som tar ett stort antal liv att genomföra, så i varje ny inkarnation måste man på nytt befria sig från alla emotionala illusioner för att kunna fortsätta på sin väg. Det blir förhoppningsvis lättare att åter hitta vägen för varje nytt liv, eftersom kunskapen då redan finns latent och man intuitivt fortsätter att söka tills man hittar ett vederhäftigt esoteriskt system, eller bara med hjälp av sin intuition lever klokt och lagenligt.

 

Vad som då är särskilt viktigt, som jag ser det, måste vara att hitta början på denna väg, och då också ta sig ut ur den astrala labyrinten. Detta är ett avgörande steg, som när det väl tas kan spara in åtskilliga inkarnationer. Att lära sig de grundläggande livslagarna och försöka leva i enlighet med dessa är naturligtvis ett lämpligt första steg att ta.

 

Utvecklingen sker hela tiden i våra kroppar, under noggrann övervakning av vår Augoeides. Den som medvetet ställer sig på utvecklingens sida, och till A:s förfogande kan alltid räkna med att A kommer till mötes på det sätt han kan. (Att jag här skriver han har ingen betydelse, könet är sannolikt helt ointressant för vår Augoeides.)

 

Den gång vi blir alltför fascinerade av våra chakran med sina energier, eller av olika förmågor som dyker upp ska vi akta oss. Detta är bieffekter av utvecklingen. Att det sedan finns vissa människor som kan ha som livsuppgift att t.ex. hela andra är en annan sak, dessa får då en klar ledning mot denna uppgift och vet att det är detta de ska göra. Annars ska vi bara låta förmågorna vara, men använda dem med förstånd då vi anser att det behövs. Det viktiga här är att låta dessa förmågor komma av sig självt, inte försöka påskynda processen med olika övningar. Det är då det blir så fel.

 

I stället ska vi lyssna inåt. Den som söker utveckling får signaler och ledning av sin Augoeides, på det sätt han kan ge det. Har vi ingen förmåga till högre medvetande kommer ledningen genom olika händelser i livet, men oftast sker det nog genom drömmar.

 

Dessa drömmar har alltid en speciell karaktär. Det går att lära sig skilja ut dem från andra drömmar. Däremot ska vi ha klart för oss att det kan komma ”undervisande” drömmar från andra håll än från vår A. Olika emotionala väsen kan ta tillfället i akt och gå in med olika ”budskap”, av bättre eller sämre kvalitet. I mitt eget fall tog det ett antal år innan jag fick följande budskap (i en dröm); ”Du måste lära dig skilja sanningen från lögnen”.

 

Man blir emellertid sakta bättre och bättre på det. Symbolerna och budskapen från Augoeides är kärva, alltid utan smicker, och uppmanar till förbättring. Allt är inriktat på energisystemet i kroppen (kropparna) och deras utveckling. Om man försöker lära sig sina symboler och följa de riktningsvisare som anges, går det smidigast och fortast. Konsten är att hålla sig till detta och i övrigt bara ta det lugnt, så att man inte hittar på en massa egna tokigheter i sin fascination över alla fenomen och förmågor.

 

Min erfarenhet är att de första kontakterna från A kommer genom drömmen, men man måste kunna nå de högre emotionala skikten för att få denna kontakt. Så småningom kan även andra sätt yppas, som emotional klarsyn (klärvoajans) eller mental intuition. Man ska emellertid komma ihåg att emotional klarsyn alltid kommer på lägre emotionala nivåer långt innan man kan nå de högre, och därmed sin Augoeides. Man får inte tro att alla inre bilder kommer från A, vi måste genomgå åtskilliga inkarnationer med emotional klarsyn innan vi ens kan tänka på att nå vår Augoeides den vägen. Det är just därför drömmarna är så effektiva, de kan vi få mycket tidigare.

 

Även om ”vägen” kan sägas vara klart definierad, är ändå metoden högst individuell. Vi har olika energiuppsättning, beroende på vår stråltillhörighet, erfarenheter från tidigare och detta liv mm. Själva öppningsprocessen kan därför te sig annorlunda från person till person. Av denna anledning ska man alltid vara försiktig med att dra alltför säkra slutsatser av en enskild människas erfarenheter. En energikanal öppnas upp en aning, därefter kommer symboler som visar hur det gick och hur man ska förhålla sig. Så, när allt kommit i balans öppnas en annan upp, med nya förhållningsorder efteråt. Så här fortsätter processen, i år efter år.

 

Viktigt är att hela tiden förhålla sig neutral till allt som sker, att anta rollen som en ”utomstående observatör”. Detta är speciellt viktigt i stunder när det känns motigt och svårt. Att deppa ihop när det inte går bra hjälper inte alls, i stället drar man då på sig en massa tung emotionalenergi som stoppar upp hela processen. Jag kan lova att detta råd inte är enkelt att följa, jag har verkligen inte alltid klarat det själv, men det är viktigt. Att ha tillit och ett obekymrat kynne även i den svåraste stund är en sann konst.

 

Hur vet man då att man befinner sig ”på vägen”? Jo, den dag man känner hur olika strålar mer eller mindre smärtsamt borrar genom chakrapunkter i kroppen, hur olika drömsymboler och eller inre bilder avlöser varandra, vilka man sakta lär sig tyda, och hur man i takt med att man lär sig detta märker hur flödena förändras och utvecklas, då vet man. Dessutom, den dag man verkligen beträder vägen kan man lita på att utvecklingstempot (men också kraven) kommer att höjas betydligt. Att börja gå vägen betyder helt enkelt att, under Augoeides ledning och med ständig medveten vägvisning, öppna upp och utveckla energikanaler och kroppar mot ett allt högre medvetande, i en allt högre takt.

 

Det är emellertid inte enkelt. Man måste gå in i sig själv, in i själens mörkaste skrymslen, möta och bekämpa alla sina svagheter. Detta är något av det tuffaste som finns. Här går inte att vara självbelåten och tycka att ”jag är väl en snäll människa och bra nog som jag är”. Det räcker inte. Varje obalans, varje tendens till störning i ens personlighet, varje mörk sida som man eventuellt inte vill se måste mötas. Man tvingas se sig själv helt utan prestige och med en sann önskan och vilja att rensa ut allt som stör energiflödet. Den som inte är beredd till detta göre sig icke besvär.

 

De som går vägen är alla, utan undantag, ”ärrade krigare” som utkämpat åtskilliga svåra slag med sitt eget inre, med sina lägre jag. Men de är också segrare, med en vilja som går utanpå det mesta. De som går vägen tittar inte bakåt, skryter inte med vad de uppnått utan ser framåt, med respekt inför vad som återstår att göra.

 

M O 2007-10-27

Svarta logen

 

 

Det finns ett kollektiv av människor här på Jorden som vi kallar den Svarta Logen. Detta består av människor som hittills vägrat uppge sin egoism, sin själviska makt och alltid velat hävda sig själva på andras bekostnad.

 

Svarta logen uppstod under Atlantis. Vid den tiden fanns inkarnerande medlemmar från planethierarkien på plats i fysisk gestalt, vilka utgjorde det s.k. högre prästerskapet. Dessa hierarkiens medlemmar fungerade som lärare i livskunskap bland människorna. Speciellt undervisades den dåvarande mänskliga eliten. Denna elit kallades det lägre prästerskapet och hade förhållandevis stor esoterisk kunskap. Denna kunskap innefattade kunskapen om de olika världarna, energierna i dessa världar och handhavandet av dessa energier. Man hade lärt sig att påverka den fysiska materien med hjälp av mentalenergier, även kallat magi. I sin tro om övermänsklighet trotsade de sina lärare och fördrev dessa från fysiska världen. De kom att kallas det svarta prästerskapet och fick en skenbar makt över människorna.

 

För att kunna behålla makten så länge som möjligt, beslöt man att med alla medel motverka människornas medvetenhetsutveckling. Detta för att förhindra övriga att uppnå samma nivå som de svarta, vilka inte var sena att utnyttja övriga, okunniga människor till sin egen fördel. Kunskapen om magin lärdes ut i de svartas skolor och det är denna kunskap som kallas svart magi.

 

Eftersom livslagarna säger att om man missbrukar kunskapens makt, leder detta till kunskapens förlust, fanns det för planetregeringen bara en sak att göra. Man dränkte alla som inte ägde rätt till denna kunskap. Detta gjordes flera gånger, varav den sista delen av Atlantis, ön Poseidonis sjönk, år 9564 fvt.

 

Sedan dess har mänskligheten fått sköta sin egen utveckling, utan direkt hjälp från planethierarkien. Medlemmarna i planethierarkien lämnade både fysiska världen och emotionalvärlden, vilka snabbt övertogs av de svarta. För alla som inte deltagit i de svartas uppror och hade rätt till kunskapen, upprättades hemliga kunskapsordnar. Detta för att medvetenhetsutvecklingen inte skulle upphöra helt.

 

Svarta logens medlemmar är långt före den övriga mänskligheten i de eteriska och emotional världarna och har här fullt objektiv medvetenhet. Däremot i mentalvärlden har de svarta ingen makt, utan här är det planethierarkien som regerar. Emotionalvärlden är de svartas egen värld. Den har här sitt säte, varifrån den försöker behärska och förhindra människornas medvetenhetsutveckling. Och det gör man med alla medel. För när evolutionen nått så långt att huvuddelen av mänskligheten nått full medvetenhet i mentalvärlden är de svartas makt slut.

 

Inträdet i svarta logen kallas för dionysosinitiationen. Detta innebär att individen fullt medvetet skär av förbindelsen mellan första och andra triaden och därmed även förbindelsen mellan triadhöljet och kausalhöljet. Efter detta kan individen ej inkarnera, utan är hänvisad till emotionalvärlden. Hon utlovas dock här allmakt, och avstår frivilligt sin utveckling i högre världar, mot denna allmakt.

 

Makten är dock begränsad till eteriska och emotionala världarna och upphör så snart människorna kommit så långt i sin utveckling att emotionalvärlden spelat ut sin roll. Då återstår bara för de svarta att söka hitta en ny förstatriad, vilket ej erbjuds i detta solsystemet. De svarta måste börja om på nytt med en ny förstatriad i ett annat solsystem. Detta innebär en ofantlig omväg samtidigt som man skaffat sig en ohyggligt dålig skörd.

 

De svarta försöker med alla medel behärska människorna, genom att vilseleda, terrorisera, och utöva sin makt närhelst de kan. Allt för att behålla makten och förhindra all medvetenhetsutveckling. Exempel på påverkan av mänskligheten kan man se genom påverkan av massmedia, inom ekonomiväsendet, genom sabotage för världens ledare, genom narkotikahandeln och negativ påverkan på utbildningssystemen, Detta skapar hat i dess olika former som leder till krig, kaos, anarki och tyranni. Man jobbar även speciellt på att befästa dogmväsendet för att skapa splittring, förvirring och desorientering.

 

De svarta har även de inrättat en organisation, liknande planethierarkien, för att påverka mänskligheten effektivt. Man har tillsatt olika mästare med invigda, adepter och lärjungar, alla med svart syfte.

 

Speciellt de med esoterisk kunskap och inriktning och som förkunnar medvetenhetsutvecklingen är föremål för de svartas kartläggning.

 

Man frågar sig varför planethierarkien inte helt enkelt flyttar de svarta till ett annat klot eller oskadliggör dessa. Men som planetregeringen följer lagen får man inte göra detta utan tillstånd från kosmiska skördesystem. Man får ej heller enligt lagen förstöra en individs höljen, även om de jobbar för de svarta.

 

Det är kanske först när mänskligheten nått kulturstadiet och förvärvat attraherande egenskaper som det är möjligt att flytta de svarta till ett nytt system. Till dess har svarta logen en roll att fylla bland människorna, som den dåliga skördens agenter.

 

A R

 

 

Devahierarkien

 

 

Inom det jordiska planetsystemet finns idag förutom den mänskliga ytterligare sex parallella utvecklingsvägar. Dessa utvecklingsvägar leder liksom den mänskliga till högre nivåer inom kosmos. Förutom den mänskliga är det bara devaevolutionen som vi känner till och har fått information om. De övriga vet vi i dag bara att de finns till och en närmare kontakt med dessa väsen skulle för närvarande inte gagna utvecklingen. Vi skulle inte heller alls förstå dessa väsen, även om vi hade möjlighet att komma i kontakt med dem.

 

De övriga parallella hierarkierna är betydligt större än den mänskliga. Devahierarkien är tio gånger större än den mänskliga och innehåller ca 600 miljarder individer. De övriga är troligtvis ännu större.

 

Devorna är, liksom vi människor, evolutionsväsen och har som lägst medvetenhet motsvarande människan och som högst 43-medvetenhet. Devorna kallas även änglar. De flesta devor har ej varit och kommer ej att vara människor. De saknar således organismer men utvecklas likafullt till högre väsen och devorna är idag i stort före människorna i sin utveckling.

 

Det finns även devamonader på lägre nivåer med lägre medvetenhet och de kallas då för naturväsen. Exempel på dessa är gnomer, undiner, sylfer och salamandrar. Dessa gör sin insats i evolutionen genom att bland annat bygga människornas organismer.

 

De högre devorna saknar triadkedja och de har lägst ett eterhölje. De bildar två stora kollektivväsen: de som arbetar med materien och står för all formbildning i naturen, de som arbetar med rörelsen och är agenter för livslagarna.

 

De högsta devorna för varje värld inom solsystemet 43-49 kallas för devarajer eller ärkeänglar. Dessa förestår var sitt departement inom devahierarkien, likanande den mänskliga hiearkien. De sju departementscheferna har fått beteckningen: Shiva, Vishnu, Brahma, Indra, Agni, Varuna och Kshiti.

 

Inga människor har idag stora utsikter att få kontakt med dessa.

 

Devorna utvecklas ej som människorna genom medvetenheten, utan genom materien, och har således en överlägsen kunskap på detta område. Deras utveckling består till viss del av att bistå de övriga utvecklingskedjorna, som den mänskliga, genom uppbyggandet och nedbrytandet av de mänskliga monadernas olika materieformer. Framför allt är devorna experter på att hantera de olika formerna av kosmiska eldarna såsom elektrisk eld, soleld och friktionseld. Arbetet här består av uppbyggande och nedbrytande av alla fysiska, eteriska, emotionala, mentala och kausala materieformerna i solsystemet. Dessa former byggs i sin tur av annan devasubstans eller essens motsvarande den värld som byggs. Denna materia kan också benämnas elementalsubstans och finns i stora förråd i form av involutionsmateria.

 

Eftersom all materia i solsystemet följer ett cykliskt förlopp, allt enligt lagen, finns det även devor som är specialister på att bryta ner materiformerna. Dessa nedbrytande devor följer således strikt uppgjorda planer som i sin tur andra devagrupper utarbetat, allt enligt lagen.

 

Exempelvis byggs den mänskliga organismen av en viss grupp devor. En annan står för eterhöljets uppbyggnad. Ytterligare en annan bygger emotionalhöljet och så vidare.

 

På motsvarande sätt bryter andra devagrupper ner dessa höljen, allt efter en bestämd ordning och lagenlighet. All materia i människans världar är således ett verk av olika devagrupper. Även människans olika typer av medvetande tycks vara ett verk av devorna. Alltså består även människans tankar och känslor av formad devasubstans.

 

Devorna spelar således en helt avgörande roll i människans utveckling. De följer härvid alltid lagen vilket är lyckosamt för människorna. Människans uppgift i medvetenhetsutveckling är att steg för steg ta över devornas roll och göra sig oberoende av dessa, för att till sist göra sig fri från de tre världarna.

 

Som verktyg i byggandet och nedbrytandet använder devorna främst olika ljus och ljudkombinationer. I stort sett vilka former som helst kan skapas eller brytas ner med hjälp av dessa. Exempelvis kan alla typer av eld påverkas och helt elimineras med hjälp av rätt ljud. Ett annat exempel är magi, att bygga eller bryta ner vilket fysiskt föremål som helst enbart med hjälp av rätt ljus och ljud. Detta innebär dock stora faror om byggaren ej känner till rätt metod och har verkligt goda avsikter. Detta är en av anledningarna till att bara ytterst få människor får förtroende att kontakta vissa devagrupper. Men när mänskligheten utvecklats så långt att den får möjlighet att kontakta devorna kommer naturforskningen inom alla områden att göra enorma framsteg. Speciellt inom medicinen kommer stora framsteg att göras. Att vissa framstående forskare idag påverkats av devorna i sina ”upptäckter” förefaller de helt aningslösa om.

 

Inom femte och högre naturriken är samarbetet med devorna redan mycket intimt. Man har exempelvis helt överlåtit till devorna att arbeta med involutionen och de till denna hörande elementalerna.

 

Exempel på devagrupper

 

Agni: Devaraja för värld 47, den kausal-mentala. Chef för en stor grupp devor som arbetar med uppbyggandet och nedbrytandet av former bland annat med hjälp av kosmiska eldar.

 

Agnichaitaner: Fysiska-eteriska världens byggande devor. Mänskliga höljenas byggare. Mineralrikets byggare. De permanenta atomernas byggare.

 

Agnisuryaner: Emotionalvärldens byggande devor. Byggare av nervsystemet och ”vatten”.

 

Agnishvattaer: Kausal-mental världens byggande devor. Byggare av tankeformer och människans medvetande.

 

Augoeides: Ett kollektivväsen, vilka är 46- och 45-jag. Dessa bistår människorna i deras medvetenhetsutveckling genom att fungera som vikarierande andra-jag och kan även ses som människans vägledare vad gäller medvetenhetsutvecklingen. De utför även ödeslagens verkställande i mänskligheten.

 

Augoeiderna skänker även sitt avlagda kausalhölje till människan för förvaring av triaden. Han bistår människorna från kausaliseringen fram till det att männskan lämnar människoriket.

 

Protogonos: Ett kollektivväsen med 44- och 43-medvetenhet. Deras uppgift är att bistå människan i hennes medvetenhetsutveckling sedan hon blivit ett andrajag. Protogos förvaltar tredjetriaderna tills andrajaget tar dessa i besittning.

 

A R

 

 

De tolv essentiala egenskaperna

 

 

Med de tolv essentiala egenskaperna avses de nödvändiga egenskaperna som människan måste förvärva för att kunna utvecklas vidare i högre världar. Dessa egenskaper har sin motsvarighet i de olika så kallade zodiak-konstellationerna, vilka var och en tillför oss 12 olika kosmiska energier.

 

Vidare har hjärtchakrat 12 olika ekrar i sitt hjul, vilka också motsvara dessa olika kosmiska energier. De olika energierna gör det i sin tur möjligt att förvärva de olika egenskaperna.

 

Det är normalt först såsom aspirant på lärjungeskap som människan på allvar börjar intressera sig för dessa egenskaper och dessas förädling. För att antas som lärjunge måste aspiranten ha förvärvat egenskaperna till mer än 50 procent. Det räcker inte med medeltalet 50 procent, utan varje enskild egenskap måste ligga över.

 

De som omedvetet tillägnat sig dessa egenskaper före lärjungeskapet har en fördel och kan utvecklas snabbare än övriga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Livstillit:

 

Trygghet, säkerhet, tillförsikt, bekymmerslöshet. Tro, hopp, förtroende, lagtillit mod, insikten att det inte något misslyckande: att allt är förutsett till det bästa. Tillit till livets starka krafter inom en. Jag behöver inte förstå eller veta allt för att gå livets väg. Man är fri från fruktan, oro, avund och misströstan.

2

 

Självtillit:

 

Självbestämdhet, självkritik, frimodighet, självkontroll, balans. Att själv avgöra vad som är gott och rätt. Att våga vara sig själv. Att äga självtillit är att vara fri från komplex som synd, skuld, skam, underlägsenhet, misströstan, blyghet, auktoritetsslaveri, dåligt samvete.

3

 

Laglydnad:

 

Pliktkänsla, måttfullhet, gyllene medelväg, ärlighet, hederlighet, uthållighet. Att tänka rätt före. Att äga laglydnad är att vara fri från envishet, egenvilja, fanatis

4

 

Rättrådighet:

 

Sannhet, rättvisa, uppriktighet ärlighet, vederhäftighet, saklighet.

5

 

Opersonlighet:

 

Oberördhet, oåtkomlighet, osårbarhet, enkelhet, självglömska, att inte kräva hänsyn, omedelbarhet, spontanitet, oberoende av andras omdömen, harmlöshet, oförarglighet, att inte vara centrum i sin cirkel. Att äga opersonlighet är att vara fri från självmärkvärdighet, självupptagenhet, inbilskhet, självbedräglighet, själhärlighet, skryt, fåfänga, begär efter erkännande, självhävdelse.

6

 

Offervilja:

 

Altruism, oegennytta, avsägelse av makt, ära, rikedom och frosseri. Frikostighet, generositet, storsinthet, tjänande, mod, arbetsamhet, duglighet, ordentlighet. Frigörelse från det lägre med glädje. Att äga offervilja är att vara fri från högmod, girighet, ärelystnad, egennytta, egoism, begär, krav, fordringar, tvångskänsla, inre och yttre förbud.

7

 

Trohet:

 

 Lojalitet, pålitlighet, ståndaktighet, oföränderlighet, tacksamhet, hängivenhet, ansvarskänsla, plikttrohet, hederlighet. Att äga trohet är att vara fri från svek och egenvilja.

8

 

Förtegenhet:

 

Tankekontroll, uppmärksamhet, vaksamhet, stillhet, ”låt din stridssång tystna”, insamling, icke-motstånd, acceptera livet som det är. Att äga förtegenhet är att vara fri från negativism, kritik, skvaller, opposition, vrede, missnöje, uttryck av negativa emotioner.

9

 

Livsglädje:

 

Glädje, lycka, innerlighet, ”utlopp”, frigörelse, lust av kraftkälla, oreserverat ge sig hän åt livet, optimism. Att äga livsglädje är att vara fri från bitterhet, sorg, lidande, undertryckande komplex, hämningar, glädjeförstörande moralism och idealism, missnöje, självplågeri.

10

 

Målmedvetenhet:

 

Vilja, energi, kraft, effektivitet, positivitet, fasthet, orubblighet, orygglighet, livsvilja, självförverkligande. Jag kan, jag vill, jag vågar, jag ska, mod, uthållighet. Att äga målmedvetenhet är att vara fri från flackande, taktlöshet, självupptagenhet, splittring, tvehågsenhet, tvekan.

11

 

Vishet:

 

Kunskap, insikt, förståelse, sunt förnuft, omdömesförmåga, levnadskonst, ödmjukhet. Att äga vishet är att vara fri från dogmatism, moralism, högmod, mekaniskhet.

12

 

Enhet:

 

Attraktion, kärlek, godhet, beundran, tillgivenhet, deltagande, vänlighet, sympati, vördnad, dyrkan, takt, finkänslighet, hänsyn, tjänande, tålamod, tolerans, identifikation. Att äga enhet är att vara fri från hat, hämnd, illvilja, moralism, taktlöshet, förakt, svartsjuka, negativa tankar om andra.

 

Hem        Grundläggande esoterik      Triadkedjan      Människans kropp      Om nätverket       Meditation       Artiklar       Länksamling      Upplevelser       Upplevelser 2      Stenar & Mineraler .       Att gå vägen      Gästbok 

 

 Föreläsning        Presentation av några        Kontakta oss